De statuten van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. zijn bij de notaris vastgelegd in de 'Akte van oprichting" op 12 augustus 2014.

AKTE VAN OPRICHTING VAN EEN COÖPERATIE

Heden, twaalf augustus twee duizend veertien, verschenen voor mij, <NOTARIS>, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van <NOTARIS>, notaris te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg:

1) <VOORZITTER>;
2) <BESTUURSLID >;
3) <BESTUURSLID>.

De comparanten verklaarden:

PREAMBULE
1) als gemeenschappelijk doel na te streven een samenwerkingsverband te bewerkstelligen gebaseerd op de uitgangspunten:
a) duurzaamheid;
b) transparantie;
c) leden helpen elkaar.
2) daartoe een coöperatie op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1) De coöperatie draagt de naam: "Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A.” en handelt onder de naam: "DEZo".
2) Zij heeft haar zetel in de gemeente Zoetermeer.
3) Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2
1) Het doel van de coöperatie is:
a) het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Zoetermeer;
b) het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie behoeve van haar leden;
c) creëren van lokale werkgelegenheid;
d) het terugbrengen van de menselijke maat in de energielevering voor de leden uit Zoetermeer en directe omstreek.
2) Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
b) het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;
c) het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzame productie van energie ten behoeve van de leden;
d) het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
e) het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van De Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
f) het prijs bemiddelen bij aankopen van energie gerelateerde producten of -¬diensten door leden door middel van vraagbundeling;
g) alle overige wettelijke middelen

MIDDELEN
Artikel 3
De middelen van de coöperatie bestaan uit:
• lidmaatschapsgelden;
• bijdragen van donateurs;
• winst uit ondernemerschap;
• giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
• leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een reglement;
• leningen van derden;
• andere geldmiddelen.

DONATEURS
Artikel 4
Donateurs zijn zij die een bijdrage leveren, financieel of in natura, om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen. Donateurs hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

LEDEN
Artikel 5
De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije
beheers- dan wel beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.
Artikel 6
1) De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
a) natuurlijke personen;
b) bedrijven en instellingen.
2) Een persoon als bedoeld in artikel 5 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van:
a) bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
b) bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
c) bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot toetreding als lid.
3) Bij reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld.
4) Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing één maal voor ten hoogste zes weken verdagen.
5) Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.
6) Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden aan de coöperatie een bij reglement te bepalen lidmaatschapsgeld te verstrekken.

LEDENREGISTER
Artikel 7
1) Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen.
2) Van natuurlijke personen worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld. Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
3) Ieder lid is gehouden binnen vier weken van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.
4) Bij reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN
Artikel 8
De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9
1) Het lidmaatschap eindigt:
a) door overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van een lid-rechtspersoon;
b) door opzegging door het lid;
c) door opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d) door ontzetting van het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en het hangende het beroep is het lid geschorst.
2) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk bij aangetekende brief gescheiden, tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
1) De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel 6 genoemde leden categorieën. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2) De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of en door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen worden aan de eerst volgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
3) De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, daartoe opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats in de gemeente waarin de coöperatie actief is.
4) Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van door het bestuur benoemde organen alsmede die door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.
5) Stemgerechtigd in deze vergaderingen zijn alle niet geschorste leden.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1) Het bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak als zij dit wenselijk acht.
2) Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een advertentie in een ter plaatsewaar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.
3) Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1) Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.
2) Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen verlenen aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
3) Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het bepaalde in lid 2 blijft onverkort van toepassing.
4) De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op in de Algemene Ledenvergadering.
5) Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
6) Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijk stemming wenselijk vindt; bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
7) Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt voor de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
8) In alle gevallen mag op het voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
9) De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
10) De voorzitter van de vergadering oordeelt over de vraag of een vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
11) Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.

LEDENRAAD
Artikel 13
Wanneer de coöperatie meer dan tweehonderd leden heeft kan de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluiten tot het instellen van een Ledenraad.
Aan deze Ledenraad kunnen alle taken en bevoegdheden van de Algemene ¬Ledenvergadering worden gedelegeerd. De Ledenraad bestaat uit ten minste twintig leden.
De Ledenraad dient te bestaan uit een afvaardiging van beide in artikel 6 lid 1 ¬genoemde ledencategorieën; de gezamenlijke leden behorend tot elk van de genoemde ledencategorieën kiezen daartoe jaarlijks op een bij reglement bepaalde wijze uit hun¬ midden het aantal afgevaardigden dat bij reglement is bepaald.

BESLUITVORMING LEDENRAAD
Artikel 14
Het functioneren van de ledenraad wordt nader geregeld in het reglement.
Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing.

BESTUUR
Artikel 15
1) Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste negen (9) door de Algemene Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden.
2) Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger. Voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen vormen het dagelijks bestuur.
3) Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene ¬Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de in de betreffende vergadering uitgebrachte stemmen. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd.
Artikel 16
1) Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.
2) Leden van het bestuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte kosten declareren bij de penningmeester.
3) De Algemene Ledenvergadering kan aan de leden van het bestuur een vergoeding toekennen voor het verrichten van hun werkzaamheden.

BESTUURSBEVOEGDHEID
Artikel 17
1) Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2) Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel.
3) Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatie met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel.
4) Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5) Alle besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, indien en voor zover zij dit voor de toekomst bepaalt. Bij dit besluit kan worden bepaald dat de goedkeuring ook achteraf verleend mag worden in bijzondere door de Algemene Ledenvergadering te bepalen gevallen.

BESTUURSVERTEGENWOORDIGING
Artikel 18
1) Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
2) Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de ledenraad, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.
3) De penningmeester is namens de coöperatie bevoegd tot het innen en betalen van voreringen en schulden. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is.

BESTUURSVERGADERING
Artikel 19
1) Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen
2) In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk of via e-mail aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gebracht wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijk instemmingsverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in lid 4 bedoelde notulenboek bewaard te worden.
3) Het oordeel van de voorzitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is genomen en evenmin ten aanzien van de inhoud van een besluit.
4) Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een notulenboek.

DIRECTIE
Artikel 20
1) Het bestuur laat zich desgewenst bijstaan door een directie bestaande uit een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Een directie wordt benoemd door het bestuur. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
2) Een directeur kan worden belast met de dagelijkse leiding van de onderneming van de coöperatie alsmede met de uitvoering van besluiten van de organen van de coöperatie, conform regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.

RAAD VAN ADVIES
Artikel 21
1) Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal personen. Leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur; een Raad van Advies kan zelf personen voordragen voor benoeming; een dergelijke voordracht is niet bindend.
2) Leden van de Raad van Advies dienen een aantoonbare affiniteit te hebben met de doelstelling van de coöperatie; leden van het bestuur van de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Advies.
3) Een Raad van Advies staat het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, met raad en daad terzijde en adviseert het bestuur aangaande het bestuursbeleid; het bestuur verschaft de Raad van Advies de voor de uitoefening van haar adviserende taak benodigde gegevens.
4) De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
5) Leden van de Raad van Advies kunnen voor hun werkzaamheden een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.

BOEKJAAR
Artikel 22
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Artikel 23
1) Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2) De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de secretaris aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak deze stukken kosteloos inzien er tegen kostprijs een afschrift van verkrijgen.
3) De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt verslag van haar bevindingen uit. Wanneer dit verslag ontbreekt dan dient een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te worden overlegd.
4) Na vaststelling van de jaarrekening besluit de Algemene Ledenvergadering omtrent het verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur voor de uitoefening van hun taak.
5) De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.

WINSTVERDELING
Artikel 24
Winstverdeling vindt plaats op basis van een winstverdelingsregelement, vast te leggen bij bestuursbesluit onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

PARTICIPATIE
Artikel 25
1) Het bestuur kan financieringsovereenkomsten sluiten met de leden van de coöperatie, welke worden aangeduid als participaties.
2) De participaties zijn verdeeld in fracties met een nominale waarde van eenhonderd euro (€ 100,00). Deelneming middels participaties geschiedt onder de gehoudenheid van de verkrijger tot gelijktijdig storting van het nominale bedrag. Verkrijger kan zich ter zake van deze verplichting niet beroepen op schuldverrekening.
3) Het bestuur besluit tot uitgifte van participaties en het vaststellen van de voorwaarden, waaronder de toe te kennen vergoeding. Een dergelijk besluit is onderworpen aan goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
4) Participaties staan op naam. Er worden geen deelnamebewijzen van uitgegeven. Wel ontvangt het betreffende lid en kennisgeving van het bestuur zodra de storting op een participatie is voldaan.
5) Participaties zijn slechts na toestemming van het bestuur overdraagbaar of vatbaar voor overgang. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de volgorde van gegadigden op een eventuele wachtlijst.
6) Een lid kan besluiten zijn participatie te beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden, waarbij de participatie overeenkomstig het bepaalde in lid 5 door een ander lid kan worden overgenomen. Alleen bij reglement omschreven uitzonderingsgevallen neemt de coöperatie de participatie over.
7) Bij beëindiging van het lidmaatschap is lid 6 van overeenkomstige toepassing.
8) Het bestuur draagt zorg voor een register waarin de namen en adressen van alle participatiehouders zijn opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de specificaties die van belang zijn voor een juiste voldoening van de coöperatie aan haar verplichtingen jegens rechthebbenden.
9) Het bestuur verschaft een participatiehouder op zijn verzoek met betrekking tot zijn participaties inzage in het register bedoeld in lid 6.
10) Behoudens het in deze statuten bepaalde heeft een lid geen enkele aanspraak op het eigen vermogen van de coöperatie.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 26
1) In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. De oproeping daartoe geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen – die van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend – bij schrijven waarin is vermeld dat ter vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan en behandeld.
2) Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.
3) Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage aan stemgerechtigde leden ligt.
4) Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.
Artikel 27
1) Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen van de dab aanwezige stemgerechtigde leden.
2) Een besluit als bedoeld in lid 1 treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
3) Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE
Artikel 28
1) De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 26 en 27 lid van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig saldo.
2) Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het bestuur tot ontbinding een of meer vereffenaars worden benoemd.

REGLEMENTEN
Artikel 29
1) De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
2) Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als bepaald in artikel 26 en conform artikel 5,6,8,9,10 en 11.

SLOTBEPALING
Artikel 30
Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan de andere organen zijn opgedragen.

OVERGANGSBEPALING
Ten slotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de coöperatie treden toe de oprichters.
In afwijking van de in deze statuten voorgeschreven procedure worden bij deze tot bestuurslid benoemd:
• <VOORZITTER>, voornoemd, als voorzitter;
• <BESTUURSLID>, voornoemd, als bestuurslid;
• <BESTUURSLID>, voornoemd, als bestuurslid.

SLOT AKTE
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijk opgave van de inhoud van deze akte hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.