ALV 2019


ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Datum

Tijd

Plaats

Dinsdag 24 septemeber 2019

19:30 – 21:30 uur (deuren zijn open vanaf 19:15 uur)

Pelgrimshoeve, Newtonstraat 24, Vergaderzaal

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Belangrijkste onderwerpen van deze ALV zijn vaststellen van de jaarrekening 2018 en de samenstelling van het bestuur.8

In verband met stoelen en consumpties stellen we het op prijs om aan te geven of je aanwezig zult zijn tijdens de ALV. 

STUKKEN

Agenda

Verslag ALV februari 2019

Voorstel bestuurssamenstelling

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Verslag kascommissie

Voorstel contributie 2019-2020

We doen ons best om alle stukken op een een correcte manier bij je aan te bieden. Enerzijds via de mail en anderzijds via deze pagina. Als je problemen hebt met het downloaden van de stukken neem dan contact op via een van de bestuursleden. Zij kunnen de stukken op een andere wijze aanleveren. Om (porto)kosten te besparen en het milieu onnodig te belasten printen we de stukken, in principe, niet uit.

Mocht je verhinderd zijn om de ALV bij te wonen kun je per email vragen, opmerkingen, stemmen insturen. Alle ingezonden mailberichten zullen behandeld worden bij de agendapunten waar ze van toepassing zijn.