Duurzame Eneregiecoöperatie Zoetermeer U.A.

Door en voor inwoners van Zoetermeer

Deze pagina is momenteel in bewerking

Privacy verklaring

Uw privacy is voor DEZo van groot belang. Wij willen uw persoonsgegevens op een veilige en transparante wijze beheren en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons daarbij aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op websitebezoekers en iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Wie zijn wij

Wij zijn de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. (DEZo). KvK:  61246107

Als je gebruik maakt van onze website en diensten dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan die op directe of indirecte wijze naar een persoon te herleiden is. 

Welke persoonsgegevens vragen wij op en wat doen wij met je gegevens

Op onze website bieden we een verscheidenheid aan diensten aan waarin wij gegevens van jou en over je woning verwerken. Je kunt daarbij denken aan je voor- en achternaam, adres, emailadres en telefoonnummer. Voor een optimaal duurzaamheidsadvies vragen wij gegevens over je woning waaronder type woning, je energieverbruik, mate van isolatie en dit vullen wij aan met informatie uit openbare bronnen. We gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden en diensten. Deze hebben we hieronder nader toegelicht.

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief informeren wij je periodiek over de zaken waar we als DEZo mee bezig zijn.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens om de nieuwsbrief te kunnen mailen. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Lid worden

Via onze website kun je je aanmelden voor het lidmaatschap van onze coöperatie.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Straatnaam
 • huisnummer
 • Toevoeging
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Leeftijdscheck
 • AVG-check

Wij gebruiken deze gegevens voor onze ledenadministratie. De leeftijdscheck doen we omdat in onze statuten is opgemen dat leden ouder moeten zijn dan 18 jaar. De AVG-check doen we om te borgen dat je je gegevens bewust voor bovenstaande doelen beschikbaar hebt gesteld. Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Wij rapporteren enkel over het aantal leden aan derden die deze gegevens nodig hebben voor hun (leden)administratie.

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud van het bericht

Wij gebruiken deze gegevens om jouw verzoek om contact met jou op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst. Wij meten onze klanttevredenheid naar aanleiding van het contact wat je met ons hebt gehad.

Om je te adviseren over energiebesparende maatregelen

Maak je gebruik van een van onze adviesdiensten, zoals een enrgiescan, dan hebben we je gegevens nodig om je te voorzien in advies.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantekeningen van het gesprek

Wij verwerken de informatie die je bij ons hebt ingevuld om je passend te adviseren over energiebesparende maatregelen. Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Tooling

Bij onze advisering maken wij gebruik van Tooling, waaronder de online woningscan (https://woningplanner.duurzaambouwloket.nl/). Wij vragen je om een aantal woninggegevens in te vullen en een vragenlijst te beantwoorden. Nadat de woningscan is afgerond tonen wij een stappenplan waarin wordt aangegeven welke energiebesparende maatregelen er mogelijk zijn.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Postcode
 • Huisnummer
 • E-mailadres
 • Informatie over de staat en omvang van je woning
 • Gas en elektra verbruik

Wij verwerken de gegevens op basis van uitvoering van overeenkomst.

Aanmelden voor bijeenkomsten

Voor bijeenkomsten die we zelf organiseren inventariseren we vooraf hoeveel we bezoekers we kunnen verwachten. Hier wordt een presentielijst van gemaakt die tijdens de bijeenkomst gebruikt wordt.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Emailadres
 • Aantal bezoekers
 • Of u lid van DEZo bent
 • Hoe u geïnformeerd bent over de bijeenkomst.

Naam, emailadres en aantal bezoekersworden verwerkt om te kunnen bepalen hoe de zaalindeling en de catering geregeld moet worden. Of iemand lid is wordt gevraagd om inzicht te krijgen hoe het publiek eruit ziet. De vraag over hoe iemand geïnformeerd is gebruiken we om onze promotiekanalen beter in te zetten. Al deze gegevens worden na de bijeenkomst niet meer gebruikt of gedeeld met derden.

Ter verbetering van onze dienstverlening

Op basis van terugkoppeling van klanttevredenheidsmetingen, maar ook door gebruik te maken van analyses van bijvoorbeeld surfgedrag verbeteren wij onze dienstvelening. Daarbij gebruiken wij zoveel als mogelijk anonieme gegevens. Als gevolg van kleinere aantallen geënquêteerden kan het voorkomen dat gegevens te herleiden zijn naar persoonsniveau.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang.

Rapportages

De gemeente ontvangen rapportages over de informatie welke wij verzameld hebben en de klantreis van verduurzaming waarin de bewoners zich bevinden.

Voor een aantal diensten welke wij uitvoeren zullen we meer gespecificeerde gegevens verstrekken aan de gemeenten.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van uitvoering van overeenkomst, gerechtvaardigd belang en wettelijke plicht.

Derde partijen

Je gegevens delen wij alleen met partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals ICT-partners, softwareleveranciers en hostingpartijen. 
Wij werken ook samen met de gemeente. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke wanneer je gegevens aan ons verstrekt en van onze diensten gebruikt maakt. De gemeente is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Als wij persoonsgegevens delen dan doen we dit op een niet-herleidbaar niveau of we maken afspraken over hoe de privacy van beide kanten wordt gewaarborgd.

Voor het waarborgen van je privacy hebben wij met de gemeente een dienstverleningsovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst afgesloten met daarin afspraken hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze overeenkomst is de grondslag hoe wij jou als bewoner onafhankelijk kunnen informeren en adviseren.

Waar en hoe slaan wij de gegevens op

We slaan je gegevens op bij onze servers in Europa.

Indien wettelijk is bepaald dat gegevens een beperkte bewaartermijn hebben, dan houden we ons natuurlijk aan de wettelijke termijn. Ons uitgangspunt voor het bewaren van gegevens is dat wij deze bewaren, zolang een gemeente klant bij ons is. Wij beschouwen je als klant als wij met elkaar een opdracht aangaan (bijvoorbeeld een persoonlijk advies) en/of zolang de gemeente waar je woning staat klant bij ons is. Mocht je – om wat voor reden dan ook – willen dat wij uw gegevens verwijderen: laat het weten, dan verwijderen we deze. Onze dienstverlening aan u zal er niet door wijzigen, maar zullen we wat meer gegevens vragen om de precieze staat van de woning te achterhalen.

Hoe hebben wij de beveiliging van onze data verzorgd

We hebben vele maatregelen getroffen om de data veilig te bewaren en ervoor te zorgen dat deze data niet kan worden onttrokken door onbevoegden. Over de inhoud van de maatregelen kunnen wij hier geen uitspraken doen.

Wij zullen je gegevens nimmer delen met partijen voor marketing doeleinden. Wij laten ons niet betalen door derde partijen op onze website en verkopen ook geen informatie over jou aan derden.

Welke rechten heb je

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen één maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

Indien je één van jouw rechten wenst uit te oefenen, dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, horen wij dat graag en hopen dit met elkaar op te lossen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ons kun je per mail bereiken via.

Onze functionaris gegevensbescherming is Rens Schipper. Hij is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Mocht je een vraag of verzoek hebben kun je hem per mail bereiken via info@dezo.eu of telefonisch via 0639590069.

Wijziging van de privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, zullen we ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Versie 1.0 d.d. 22-01-2023

Scroll naar boven